100% Original produsts!

We offer only licensed products

Free shipping!

For purchases over BGN 150 for the territory of Bulgaria

Quality service!

We check every product before sending it to you

Terms and conditions


Общи условия за ползване на онлайн магазина Supertoy.eu и услугите предлагани в него

I. Предмет
1. Настоящите общи условия са предназначени за уточняване и регулация на отношенията между „Супер Той” ЕООД, ЕИК 205695294, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул.Симеон Радев № 68, вх.В, ап.16, наричано по-долу ТЪРГОВЕЦ, и ползвателите физически и/или юридически лица, наричани по-долу КЛИЕНТИ или ПОТРЕБИТЕЛИ ,на платформата за електронна търговия SUPERTOY.EU, наричана по-долу „SUPERTOY.EU”.
2. “ПОТРЕБИТЕЛИ” са лицата ползващи уеб страницата и нейното съдържание.
3. “КЛИЕНТИ” са лицата, които са заявили желание и поръчали на „Супер Той“ ЕООД да ги обслужи.
4. Екипът на „Супер Той“ ЕООД извършва търговска дейност и предлага търговски услуги по смисъла на Търговския закон на Република България на потенциални свои клиенти, посредством интернет портала www.supertoy.eu
5. С изключение на настоящите Общи условия, отношенията между ТЪРГОВЕЦ, КЛИЕНТИ и ПОТРЕБИТЕЛИ са предмет и на разпоредбите на Търговския закон на Република България и на българското законодателство.

II . Характеристики на платформата

1. SUPERTOY.EU e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес http://www.supertoy.eu, чрез която Клиентите и Потребителите могат да сключват споразумения за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговца в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Търговеца споразумения за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата SUPERTOY.EU;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените споразумения, вкл. чрез електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца в платформата SUPERTOY.EU;

6. Да извършват електронни изявления отнасящи се до сключването или изпълнението на споразумения с Търговеца в платформата SUPERTOY.EU чрез интерфейса на страницата на SUPERTOY.EU, достъпна в Интернет;

7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

2. Търговецът организира доставката на стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

III.Сключване на споразумение

1. Споразумението за покупко-продажба и доставка между Клиента и Търговеца се счита за сключено, когато екипът на „Супер Той“ ЕООД получи изпратения от Клиента формуляр за заявка на продукт

2. Търговецът запазва правото си да откаже заявка на клиент за дадена поръчка, като в този случай не носи отговорност за отказа на заявката, а Клиента няма право на каквито и да е претенции към Търговеца .

3. Възможни са промени във вече сключено споразумение, но те ще бъдат валидни, само при наличие на изрична уговорка между Търговеца и Клиента в писмен или устен вид.

4. Договорената дата за доставка не е неотменим срок и може да бъде променяна едностранно от Търговеца, в случай на необходимост.

IV. Покупко-продажба и доставка

1. Собствеността на продуктите се прехвърля на Клиента при доставката.

2. Търговецът си запазва правото на собственост върху всички продукти, доставени от него на Клиента, до момента в който всички задължения, произтичащи от сключената покупко-продажба не са изпълнени.

3. Ако Търговецът има основателни съмнения относно платежоспособността на Клиента, Търговецът има право да отложи доставката, до момента на плащане от Клиента.

4. Търговецът не носи отговорност за забавяне на доставката, възникнало поради действия или бездействия на превозвача.

5. По време на период на непреодолима сила за изпълнителя на доставката, всички задължения се считат за преустановени. Ако периода на непреодолима сила, през който Търговецът не е в състояние да изпълни задълженията си е по-дълъг от две седмици, и двете страни имат право да развалят споразумението без юридическа намеса, без това в този случай, да е задължение за обезщетение.

7. Срокът на доставка е до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на обработка на поръчката от клиента . Всички поръчки, получени до 15:00 часа се обработват на същия ден, всички поръчки получени след 15:00 часа се обработват на следващия ден. Поръчки получени по време на почивни дни или официални празници се обработват на първия последващ работен ден.

8. При поръчка на продукт или продукти, които в момента на поръчката не са на склад при Търговеца, срокът на доставката се удължава до 30 /тридесет/ работни дни. Такива поръчки следва да се правят само след изрична устна или писмена уговорка между Търговеца и Клиента.

9. Доставката на продуктите се извършва чрез куриерските услуги на Еконт. Цената на доставката се заплаща от Клиента и се определя от актуалния ценоразпис на куриера.

10. При поръчки над 150 лева цената на доставката се поема от Търговеца.

V.Отговорности на Търговецът

1. Търговецът поема отговорност за вреди, причинени виновно на Клиента, в резултат от неизпълнението на задълженията по заявената поръчка, до размера на сумата на закупените продукти.

2. Отговорността по превоза и доставката на продуктите се носи от превозвача/куриера. Екипът на „Супер Той“ ЕООД не носи отговорност пред Клиента в случай на изгубване или повреждане на продуктите по време на превоза и доставката, а Клиентът дължи заплащане на цената на поръчката.

3. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.supertoy.eu и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Търговцът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

5. Търговецът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва SUPERTOY.EU, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

VI. Права и задължения

1. Търговецът се задължава:

· да достави в срок заявения за покупка продукт или продукти;

· да полага грижа за изпълнение на своите задължения.

2. Търговецът има право:

· при зареждане на SUPERTOY.EU, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

· да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Изпълнителя;

· Търговецът не е задължен да осигури оборудване и интернет връзка, необходими за осъществяване достъп до SUPERTOY.EU. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Търговеца (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други);

· Търговецът полага грижа информацията в SUPERTOY.EU да се поддържа винаги вярна и актуална;

· Търговецът не гарантира, че достъпът до SUPERTOY.EU ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца;

3. Клиентът се задължава:

· да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронна поща за кореспонденция;

· да заплати цената на заявения от него продукт или продукти в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;

· да получи поръчания продукт/продукти или да осигури трето лице, което да направи това, в сроковете за доставка, на посочения адрес за доставка от негово име и за негова сметка;

· да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

· при ползване на SUPERTOY.EU да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство;

· да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

4. Клиентът има право да получи поръчания от него продукт/продукти при условията и в сроковете посочени в настоящите Общи условия.

VII. Цена и плащане

1. Всички цени в SUPERTOY.EU са с включено ДДС и са крайни.

2. Заплащането се извършва чрез наложен платеж към избрания куриер при получаване на продукта и след извършени от Клиента преглед и тест или чрез банков превод.

VIII. Неизпълнение

1. Ако Клиентът не изпълнява задълженията си, упоменати в настоящите Общи условия,или не е взел мерки съответно с изпратено писмо за неизпълнение на задълженията в срок от две седмици, Търговецът има право да развали споразумението без юридическа намеса. При тези условия Клиентът е отговорен за претърпените вреди на Търговеца. Задължение за плащане, обвързано с вече извършена работа или направена доставка, остава непроменено.

2. Ако Търговецът предприеме (допълнително) юридически действия, в следствие от неизпълнение на задълженията на Клиента, то разноските по юридическите действия се заплащат от Клиента.

IX. Спорове

1. В отклонение от законовите правила за органите на компетентният съд, всички спорове между страните, където съдът е компетентен, ще се решават в Софийски Градски Съд, съгласно разпоредбите на българското законодателство .

X. Други

1. Клиентът има право да се откаже от сключеното споразумение на основание чл. 55, ал.1, т.1 от ЗЗП .

2. При упражняване на правото си на отказ Клиентът е длъжен да възстанови на Търговеца стойността на куриерската услуга.

3. Потребителят носи отговорност за достоверността на попълнената информация.

XI. Контакти

1. За контакти с екипа на „Супер Той“ ЕООД, Клиентите могат да се свържат на електронна поща contacts@supertoy.eu или на телефон +359 899 681 050 / +359 877 363 799

0 Comments